Vedtekter og formålsparagraf for Yddir Vikinglag

Oppdatert og vedtatt på Yddirtinget 12.02.2017

Formålet med laget:

1. Yddir Vikinglag er en åpen, upolitisk forening for folk med interesse for vikingtid/jernalder.

2. Laget skal spre kunnskap, særlig fokusert på situasjonen i jernalder/vikingtid, samt å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne perioden.

3. Lagets praktiske gjøremål skal være:

* Gjennom kurs og studiesirkler å utvide kunnskapen om vår forhistorie innenfor definerte fagområder.
Fagområdene vil kunne veksle etter interessen i medlemsmassen.

* Arrangere vikingmarkeder/-treff.

* Arrangere ekskursjoner og turer til historiske steder ved anledning.

* Laget skal ved anledning være igangsetter og støttespiller i samfunnet for praktisk-historiske arbeider og arrangementer, slik som vikingmarked.

4. Lagets styre:

Styret velges blant medlemmene på Yddirtinget og består av minst 6 personer: høvding, nestleder, kasserer og sekretær. Det velges inn minst 2
“styremedlemmer” i stedet for de tidligere “varamedlemmer”. Disse får også all informasjon til styret. Nestleder er vara for høvdingen og setter inn egen
vara når høvdingen melder forfall. Styret er beslutnings-dyktig når minst 4 -fire- er til stede, en av disse skal være høvding eller nestleder,
under forutsetning av at alle har fått innkalling.

Det skal være 1-årsperiode for høvding, 2-årsperiode for nesthøvding, sekretær og kasserer, og 1-årsperiode for styremedlemmer der en er på valg
etter tur på årsmøtet. For alle andre verv i laget gjelder det 1-årsperiode.

En av eventuell avgående styremedlemmer ble trukket automatisk til valgkomitè som består av totalt minst 3 personer, samt 1 vara.

Høvding og nestleder bør ikke være samboende eller ektefolk. Styret plikter å fremlegge årsmelding og regnskap for Yddirtinget.

5. Yddirtinget er Yddir Vikinglags årsmøte og lagets høyeste myndighet.

Det skal avholdes hvert år med minst 4 ukers varsel. Innkallingen vedlegges

saksdokumenter, som er:

* Styrets beretning og regnskap for foregående år.

* Forslag til nytt budsjett og ny arbeidsplan og kontingent.

* Forslag til styremedlemmer må være styret i hende minst 2 uker før Yddirtingets dato.

Endelig saksliste sendes medlemmene minst 1 uke før Yddirtinget. Ved stemmelikhet,

og bare da, har høvdingen dobbeltstemme. Forslag til vedtektsendringer/oppløsning

kan ikke tas opp som benkeforslag. Yddirtinget er alltid beslutningsdyktig. For å ha

stemmerett på Yddirtinget må medlemskontingenten være betalt.

Dagsorden skal inneholde:

* Godkjenning av innkalling

* Valg av ordstyrer og referent

* Styrets beretning og regnskap

* Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett

* Kontingent

* Innkomne forslag

* Valg av styre og valgkomité.

* Valg av revisor som ikke er styremedlem.

6. Gaver:

Lagets midler skal i utgangspunktet ikke brukes på personlige gaver. Hvis medlemmene ønsker en gavekasse, kan den opprettes separat.

7. Suspensjon – eksklusjon – utmelding:

Medlem som ved fiendtlig adferd (*) eller på annen måte virker til å skade Yddir vikinglags anseelse eller målsetting, kan av styret suspenderes for godt.
Dette kan varsles skriftlig og med angivelser av årsak til suspensjonen. Suspensjon kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtet kan, med forslag fra styret,
ekskludere medlemmer etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning.

*Fiendtlig: sabotasje, baksnakking av grov karakter, motarbeidelse, ekstremist/nazist/rasist.

Politisk arbeid eller virksomhet som strider mot norsk lov om diskriminering av innvandrere eller lignende holdninger (nazistiske/rasistiske) er ikke
forenlig med lagets formål og er grunnlag for eksklusjon.

Ekskludert blir den som bringer laget i økonomisk uføre, grove tilfeller vil bli politianmeldt.

Styret avgjør alle eksklusjoner.

Den som blir ekskludert kan etter et år ansøke om nytt medlemskap. Styret avgjør.

Utmelding skal skje skriftlig.

8. Betaling av kontingent:

Frist for innbetaling av medlemskontingent er satt til den 01. januar hvert år. Kontingentet betales forskuddsvis i sin helhet til lagskonto.
Kasserer og sekretær sender ut påminnelse i rimelig tid før utløp av innbetalingsfristen. Ikke betalt medlemskontiongent regnes som utmelding av laget.

9. Markedskomité:

Det skal nedsettes en markedskomité som består av minst 3 personer, herav minst 1 fra styret, som koordinerende mellomledd. Komitéen velges
på første medlemsmøte etter gjennomført marked. Den ivaretar Yddir sitt marked i alle henseender, dvs. søker om tillatelse fra offentlige instanser,
tar imot påmeldinger, sørger for foredragsholdere, artister, dugnad i forbindelse med marked, forsikring, annonser osv. Markedskomitéen får eget
budsjett som må overholdes. Budsjettet godkjennes på årsmøtet av styrets

medlemmer i samråd med kasserer. Det bør være et minimum av arbeidsmøter. Styremedlemmet innkaller til arbeidsmøter i markedskomitéen.

10. Rutine for innhenting av politiattest for Yddir Vikinglag:

Yddir Vikinglag har aktiviteter som er rettet mot historieinteresserte i alle aldre. Yddir Vikinglag har aktiviteter der barn og unge har følge med foreldre.
Hvis Yddir Vikinglag beslutter å opprette barne- og/eller ungdomsgrupper eller kurs/aktiviteter for barn og ungdom, skal laget innhente
politiattest for instruktører eller ledere av slike aktiviteter.

Opprettelse av grupper for barn og unge i Yddirs regi skal vedtas i styret.

Innhenting av politiattest skjer gjennom en styreoppnevnt person, nemlig styreleder. Vara for styreoppnevnt er nestleder. I følge gjeldende bestemmelser
skal politiattesten fremvises for styreleder, men ikke oppbevares i laget. Styreoppnevnt har ansvar for at de som eventuelt trenger politiattest får en uttalelse om
hva denne skal brukes til.

11. Oppløsning

Yddir Vikinglag kan bare oppløses med ¾ flertall på 2 på hverandre følgende Yddirting med ett år i mellom.
Vikinglagets midler skal i så fall tilfalle et annet vikinglag eller dertil egnet formål.

Vedtektsendringer er enstemmig godkjent av årsmøtet 2017. F.U-L. 16.02.2017